Lokale planer

Fysisk aktivitet og lek

Mål: Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal eleven videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap

Fysisk aktivitet og lek.pdf

Kunst, kultur, kreativitet

Mål: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk.

Kunst, kultur og kreativitet.pdf

Natur, Teknikk og miljø

Mål: Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk samt oppøve en
økt miljøbevissthet.
 

Mat og helse

Mål: Aktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter.

Mat og helse.pdf

Inkludering

Mål: Elevene ved spesialavdelingen har inkludering både i ordinær skole og Aktivitetsskole. Vi tilrettelegger slik at elevene kan delta på de ulike kurs som blir holdt på Aktivitetsskolen