Foreldrebanken

Voksen skole er opptatt av skole- hjem samarbeid. Foreldres betydning for barnas læring og utvikling er dokumentert.
Viktige faktorer er de forventninger hjemmet stiller, men også de verdier som formidles gjennom daglig engasjement og oppfølging.
Skolens lærerplaner setter krav til hva elevene skal lære. Mange læreplanmål forutsetter at skolen orienterer seg ut av skolegården.
Lærerplanens første setning sier dette: "Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre".
Denne dimensjonen er viktig for Voksen skole. Et tiltak var å opprette en foreldrebank:

Foreldrebanken er ment å være en oversikt over foreldre, eller andre familiemedlemmer, til barn ved skolen,
som har kompetanse innen et eller annet fagfelt, som skolen kan dra nytte av i sin undervisning. Også besteforeldre oppfordres til å melde seg.
Hensikten med foreldrebanken er å få en samlet oversikt over hvem som kan tenke seg å bidra i undervisningen ved skolen.
Det kan dreie seg om for eksempel en time, være med på en tur eller vise noe som kan være interessant for klassen.
Det er ikke nødvendig at kunnskapen man kunne tenke seg å formidle er yrkesrelatert,
Det kan like gjerne være en hobby eller interesse, som man har spesialisert seg på.

Tanken bak foreldrebanken er ikke ny. Foreldre har ofte bidratt i undervisningen.
Voksen skole tilstreber at vi hver dag gir våre elever best mulig betingelser for læring og utvikling.
Vi kan bli enda bedre hvis vi jobber sammen med dere foresatte.

Send en mail til: voksen@ude.oslo.kommune.no der du kort forteller hvem du er, i hvilken klasse barnet ditt går, og hva du har lyst til å bidra med.

Meld deg til foreldrebanken!

Meld deg til foreldrebanken: voksen@ude.oslo.kommune.no

snekker baker forsker

 gartner frisør  forsker