E-, F- og G-klassen

Spesialklassene på Voksen skole er byomfattende og har elever fra 1.- 7. trinn. Vi har pr. i dag 25 elever som er fordelt på 3 klasser. Vi har elever med multifunksjonshemning, autisme og psykisk utviklingshemning.

Vi ønsker at alle elevene i spesialklassene skal få utvikle seg best mulig ut fra sine forutsetninger. Elevene har alle sin egen IOP (individuell opplæringsplan) og timeplan. I tillegg utarbeides det en felles temaplan for de enkelte klassene. Dagene struktureres ved hjelp av individuelle dagtavler, og flere av elevene jobber etter teach-metodikken, men andre metoder som aktiv læring er også i bruk. Det er også et utstrakt samarbeid på tvers av klassene.

Klassene har et tett samarbeid med ordinær skole. Elevene skal ha opplevelsen av å være en del av et sosialt felleskap på flere av skolens arenaer. De har representanter bl.a. i skolens elevråd, kantinedrift og ulike elevoppsetninger.

Spesialklassenes satsningsområde er:

Kommunikasjon og begrepslæring.

Kommunikasjon er en forutsetning for deltakelse, egenverd og selvrespekt. Opplæring i økte kommunikasjonsferdigheter står derfor sentralt i de individuelle opplæringsplanene til elevene. Det brukes aktivt tegn-til-tale både i skole og aktivitetsskole.

Pr. i dag er det ansatt 14 spesialpedagoger og 15 skoleassistenter.

Aktivitetsskolen holder til i de samme lokalene etter undervisningsslutt og ledes av en aktivitetsskoleleder. Alle skoleassistentene arbeider også i Aktivitetsskolen. En fysioterapeut fra Vestre Aker bydel er tilknyttet spesialklassene.

VOKSEN SKOLE – EN SKOLE FOR ALLE

"Kunnskap – trygghet – trivsel"