Permisjonsreglement

  1. Skriv en kortfattet søknad
  2. Send søknaden til postmottak@ude.oslo.kommune.no senest 2 uker før ønsket fri. Merk emnefeltet med "Voksen skole".

Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. 

Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår. 

Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.

Voksen skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen.