Mot mobbing, vold og rasisme

Ledelsen har det overordnede ansvaret for at skolen følger opp saker som gjelder læringsmiljø. Mobbing eller annen adferd som påvirker læringsmiljøet avdekkes gjennom: tilstedeværelse og engasjement i normal skolehverdag, jevnlige elevsamtaler og utviklingssamtaler, gode vakt- og tilsynsordninger og den årlige elevundersøkelsen.
 
Når elev, foresatte eller ansatte ved skolen har mistanke om, eller kunnskap om at elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger, skal dette følges opp umiddelbart. Skolen skal sikre en saksbehandling og oppfølging i tråd med lover, forskrifter, kommunal/lokal plan. Ledelsen skal sikre at tiltakene evalueres og eventuelt iverksette nye tiltak.

Voksen skole har siden 2004 brukt et forskningsbasert skoleutviklingsprogram, kalt  ConnectOSLO. Programmet ble designet for å redusere og forebygge mobbing, vold, rasisme og andre former for problematferd, og gjennom dette bidra til å styrke elevenes læring og opplevelse av trygghet og trivsel.

Den tydelige, forutsigbare og omsorgsfulle skoleleder, lærer og voksenperson utgjør en grunnpillar, sammen med lojale og engasjerte lærere, som vektlegger utviklingen av tillit, respekt og samhandling med elevenes foreldre og andre ressurser i nærmiljøet.


Skolens arbeid på dette feltet kan sees på ut i fra ulike perspektiv:

 • Relasjon lærer – elev:
  • Lærer er en tydelig voksen som eleven kan ha tillit til.
 • Relasjon lærer – klasse:
  • Lærer utøver tydelig ledelse på en slik måte at klassen oppleves som et trygt sted for alle elevene.
 • Relasjon elev – elev:
  • Elevene i klassen tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt. Samtidig legger skolen til rette for aktiviteter som stimulerer trivsel i klassen, på trinnet og på tvers av trinnene.
 • Relasjon lærer/skole – hjem:
  • Relasjonen mellom lærer/skole og den enkelte elevs foresatte er preget av tillit og samarbeidsvilje, og en avklart forventningsavklaring.

Handlingsplan mot mobbing

Voksen skole følger Udirs mal for å løse mobbesaker:

 1. Undersøkelser og observasjon for å skaffe informasjon.
 2. Samtaler med den som er blitt plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at en som er blitt mobbet, som regel underdriver.
 3. Samtale med foreldrene til den som er plaget.
 4. Samtale med den som mobber. Selv om det er flere som mobber, må dere snakke med én om gangen. Hensikten med samtalen er å gi beskjed om at mobbingen er uakseptabel og må stoppe umiddelbart. Dere inviterer så til samarbeid for å få slutt på mobbingen, gjør avtaler om hva som skal skje, og setter opp en ny samtale.
 5. Samtale med mobbernes foreldre hver for seg. Dersom foreldrene ønsker det, kan dere snakke med flere samtidig. Ikke la foreldrene selv ordne opp i elevgruppa.
 6. Enkeltvedtak. Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak når dere har oppdaget mobbing. Foreldre kan også be om at skolen gjør noe. Da må rektor treffe et enkeltvedtak.
 7. Sanksjoner og dokumentasjon. Sett inn sanksjoner overfor mobbere dersom det er nødvendig. Dere bør dokumentere sanksjonene.
 8. Oppfølging. Mobbesituasjonen følges inntil den opphører helt. Alle skal kunne gå på skolen sammen og oppleve sosial tilhørighet og trygghet. Etter en tid kan det være gunstig å ha en samtale mellom den som ble plaget, og mobberne. Ikke gjør dette for tidlig. Husk at det tar tid å komme over alvorlige krenkelser.
 9. Søk råd og hjelp om nødvendig. Bruk tilgjengelig ekspertise, PP-tjenesten eller andre ressurspersoner i kommunen. Dere kan også kontakte Statped dersom det lokale apparatet trenger assistanse.

Nullmobbing

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.