Mot mobbing, vold og rasisme.

Avdekking og håndtering av mobbing: i følge Opplæringsloven § 9a -2 er alle ansatte på Voksen skole pliktig til å handle når man har mistanke om eller oppdager mobbing eller annet som påvirker læringsmiljøet. Ledelsen har det overordnede ansvaret for at skolen følger opp saker som gjelder læringsmiljø. Mobbing eller annen adferd som påvirker læringsmiljøet avdekkes gjennom: tilstedeværelse og engasjement i normal skolehverdag, jevnlige elevsamtaler og utviklingssamtaler, gode vakt- og tilsynsordninger og den årlige elevundersøkelsen. Når elev, foresatte eller ansatte ved skolen har mistanke om, eller kunnskap om at elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger, skal dette følges opp umiddelbart. Skolen skal sikre en saksbehandling og oppfølging i tråd med lover, forskrifter, kommunal/lokal plan. Ledelsen skal sikre at tiltakene evalueres og eventuelt iverksette nye tiltak.Voksen skole har siden 2004 brukt et forskningsbasert skoleutviklingsprogram, kalt  ConnectOSLO. Programmet ble designet for å redusere og forebygge mobbing, vold, rasisme og andre former for problematferd, og gjennom dette bidra til å styrke elevenes læring og opplevelse av trygghet og trivsel.
Den tydelige, forutsigbare og omsorgsfulle skoleleder, lærer og voksenperson utgjør en grunnpillar, sammen med lojale og engasjerte lærere, som vektlegger utviklingen av tillit, respekt og samhandling med elevenes foreldre og andre ressurser i nærmiljøet.
Skolens arbeid på dette feltet kan sees på ut i fra ulike perspektiv:
  • Relasjon lærer – elev:
Lærer er en tydelig voksen som eleven kan ha tillit til.
  • Relasjon lærer – klasse:
Lærer utøver tydelig ledelse på en slik måte at klassen oppleves som et trygt sted for alle elevene.
  • Relasjon elev – elev:
Elevene i klassen tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt. Samtidig legger skolen til rette for aktiviteter som stimulerer trivsel i klassen, på trinnet og på tvers av trinnene.
  • Relasjon lærer/skole – hjem:
Relasjonen mellom lærer/skole og den enkelte elevs foresatte er preget av tillit og samarbeidsvilje, og en avklart forventningsavklaring.