Om hjem–skole samarbeid

På FAU-siden finnes dokumenter, referater og lenker til aktuelle foreldresider


Lærer:

 • Jeg legger til rette for læring, trivsel og trygge forhold i skoletiden
 • Jeg har faglige og sosiale forventninger, og kommuniserer dette til hver enkelt elev og til foreldre/foresatte
 • Jeg gir tilbakemelding til hjemmet om elevenes faglige og sosiale utvikling
 • Jeg legger til rette for variert undervisning med utgangspunkt i elevenes forutsetninger
 • Jeg legger til rette for godt samarbeid mellom skole og hjem gjennom dialog og jevnlig kommunikasjon
 • Jeg er en tydelig leder i klassen


AKS-ansatt:

 • Jeg legger til rette for gode og varierte aktiviteter
 • Jeg tilstreber at barna skal får utfolde seg under trygge forhold
 • Jeg er til stede for barnet og tar det på alvor
 • Jeg samarbeider med skolen om barnet
 • Jeg jobber for et godt samarbeid mellom skole og hjem gjennom dialog og jevnlig kommunikasjon
 • Jeg er en tydelig voksen som tar ansvar


Elev:

 • Jeg gjør mot andre som jeg vil at andre skal gjøre mot meg
 • Jeg skal behandle alle med respekt
 • Jeg er forberedt til alt skolearbeid
 • Jeg viser respekt for lærere og følger skolens regler
 • Jeg er positiv og engasjert


Ledelse:

 • Jeg jobber for at Voksen skole er i utvikling til beste for elevenes læring
 • Jeg har det overordnede ansvar for at elevene oppleverlæring, trivsel og trygge forhold i skoletiden
 • Jeg har det overordnede ansvar for at elevene opplever mestring og at de trives
 • Jeg legger til rette for godt samarbeid mellom skole og hjem gjennom dialog og jevnlig kommunikasjon
 • Jeg har det overordnede ansvar for at elevene får den skole de skal i henhold til formålsparagrafen for hele grunnopplæringen


Foresatte:

 • Jeg er ansvarlig for mitt barns læring og trivsel og viser mitt barn i ord og handling at skole og trivsel er viktig
 • Jeg bidrar til at mitt barn lærer seg god oppførsel og retter seg etter skolens regler
 • Jeg sørger for at barnet møter mett og uthvilt hver dag, er riktig utstyrt og har med skolemat
 • Jeg gir relevante opplysninger om barnet til skolen og tar ansvar for å dele relevant informasjon med andre foresatte
 • Jeg er en konstruktiv deltaker på konferansetimer og foreldremøter
 • Jeg leser informasjon fra skolen og er kjent med skolens reglement

Grunnlag for all opplæring

I formålsparagrafen for hele grunnopplæringen heter det...

 • Alle har rett til et fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
 • Lærerne som underviser i skolen skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse
 • Opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger.
 • Elevene har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring.
 • Elever som ikke har utbytte av den ordinære undervisningen, har rett til spesialundervisning.

samarbeid