E-, F- og G-klassene

Elevene holder til i nye, flotte lokaler som er tilpasset elevenes behov. Vi har blant annet store klasserom, arbeidsrom, sanserom, musikkrom og aktivitetsrom. Spesialklassene har en tilpasset lekeplass, i tillegg til at vi bruker skolens skolegård og det flotte uteområdet rundt Voksen skole.

Pr. i dag er det ansatt 11 spesialpedagoger og lærere med bakgrunn som bl.a. førskolelærer, almennlærer, barnevernspedagog, vernepleier og idrettspedagog. I tillegg har vi 15 skoleassistenter med mye erfaring og kompetanse. Skoledagen er for alle kl. 08.45 – 13.45 eller 14.30, avhengig av antall skoletimer den enkelte elev skal ha i forhold til hvilket trinn eleven tilhører.

Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen holder til i de samme lokalene som skolen og ledes av en Aktivitetsskoleleder. Alle skoleassistentene arbeider også i Aktivitetsskolen. Aktivitetsskolens åpningstid er fra  kl. 07.30–17.00. De fleste av våre elever hentes og bringes av taxi til og fra skolen, og de aller fleste av elevene våre benytter seg av aktivitetsskoletilbudet før og etter skoletid.

Vi ønsker at alle elevene i spesialklassene skal få utvikle seg best mulig ut fra sine forutsetninger. Elevene har alle egen IOP (individuell opplæringsplan). IOP utarbeides med utgangspunkt i den sakkyndige vurderingen fra PPT. Den inneholder mål og innhold for opplæringen, organisering av opplæringen og hvilket omfang opplæringen skal ha. Elevene har individuell timeplan, som kan inneholde både ene- og gruppetimer. I tillegg utarbeider klassene halvårsplaner og periodeplaner.

Hver enkelt elevsbehov

Vi bruker ulike opplæringsstrategier og metoder ut fra hver enkelt elevs behov, det kan for eksempel være:

  • Struktur og tilrettelegging, blant annet ved hjelp av dagtavler
  • Forutsigbarhet og kontinuitet
  • Samspill bygget på elevens initiativ/interesser
  • ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon)


Samarbeid med ordinær skole

Klassene har et tett samarbeid med ordinær skole. Elevene skal ha opplevelse av å være en del av et sosialt felleskap på flere av skolens arenaer. De deltar i skolens samlingsstunder og andre fellesarrangementer, samt Den kulturelle Skolesekken der det passer. Elevene våre kan ha representanter bl.a. i skolens elevråd og kan delta i ulike elevoppsetninger. Flere elever har inkludering i ordinær skole, som oftest i estetiske fag.

Vi har også det vi kaller "omvendt inkludering", der elever fra ordinære klasser deltar i opplegg og aktiviteter i E-, F- og G-klassene.