PPT

Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste består av et tverrfaglig team med PP-rådgivere og sosionomer.

Foresatte kan kontakte PPT via skolen eller direkte; tlf 23 46 54 00 (PP-rådgiver Siri Parlow).

Personalet ved PPT har taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder all informasjon, og opplysninger videreformidles ikke til skolen uten foresattes samtykke.

Les mer på Oslo kommunes nettsider. 

Hjelp fra PPT?

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

  • Mistanke om forsinket utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvansker
  • Lærevansker
  • Fagvansker
  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Atferdsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Funksjonshemming