Skolens historie

For mer enn 50 år siden skjedde det store forandringer på Voksenjordene, der hvor potetplantene blomstret, ku og hest beitet, kornet bølget, over jordene hvor elg og rev levde livet.  Blåveisskogen for mange Røabarn lå like ved.  

På dette jordet ble det avsatt 43 mål tomt til ny skole, idrettsanlegg og skolehage.  Dette var den gang den største skoletomten i byen.

Den første bygningen som reiste seg på denne tomten, kaller vi i dag ”storskolebygget”.  Den stod ferdig til skolestart høsten 1958.  Da skolen ble innviet 18. august 1958, åpnet den døren for 209 elever fordelt på 1., 2., 3. og 4. trinn.  Seks klasser ble overført fra Huseby skole

Voksen skole ble arbeidsplass for syv lærerinner – som det het den gang, overlærer Anders Hasle og vaktmester Kaare Andresen.  Lærerværelset og skolens administrasjon holdt til i kjelleren.

De første årene var det rene jente og gutteklasser og etter hvert ble det blandingsklasser.  Problemet ble gymnastikktimene, men etter en stund valgte Voksen skole å ha felles gym timer.  I begynnelsen var dette ikke populært.  Etter hvert gikk dette seg til.

Det første foreldremøte ved skolen ble holdt i oktober 1958 og da ble det valgt tilsynsutvalg.  Tilsynsutvalget bestod av noen foreldre, en politiker og overlæreren.  De skulle ivareta skolens interesser og utvikle et godt skolemiljø.  Senere ble tilsynsutvalget til samarbeidsutvalget, som nå er dagens driftsstyre.

Åpning av Voksen skoleHøsten 1958 ble også skolens støtteforening dannet. Skolekoret ble grunnlagt litt før korpset - 31. oktober 1958. Korpset ble stiftet 24. november 1958. Korpset har i alle år vært et av byens beste.  I dag er korpset sammensatt av elever fra Voksen og den nye Bogstadskolen. Driftige foreldre hadde som formål å ”støtte opp om alle positive tiltak som tar sikte på å skape økt trivsel og glede for barna på Voksen skole, spesielt i forbindelse med fritidsbeskjeftigelser”.  Det var støtteforeningen som skaffet skolen keramikkovn, sceneteppe, idrettsplass med lysanlegg, flagg, bandolærer, fane og senere flytting av Jarbakkstua.  De skaffet også det fine serviset vi bruker den dag i dag med elg på.  De støttet også opp om korps og kor.

ved keramikkovnen

Ved skolestart 1959 stod sentralbygget med spesialrom, lærerværelset, kontorer, matsal og gymsal ferdig.  Og først ved juletider 1960 stod skoleanlegget ferdig.  Skolen ble overlevert til elever, lærere og foreldre 17. desember 1960.  Skolen var da utstyrt med byens beste og moderne spesialrom.  Blant annet hadde skolen metallsløyd.  Perlen var likevel skolekjøkkenet som ble brukt som utstillingskjøkken for Statens lærerskole i husstell, Stabekk.   Undervisningen inkluderte barnestell.  I tillegg til kjøkken var det en stue hvor elevene skulle lærer å dekke pene kaffebord med Porsgrunn porselen servise av designeren Thias Eckhoff.

I Bessa kunne vi dekke til 400 med fine serviset med elgen på. Ellers ble Bessa brukt til bespisning.  I begynnelsen var det skolefrokost for elevene, men etter hvert ble det servert kun frukt og melk.  Viktige personer i matsalen var ”bessadamene” som stod for oppdekning og servering.

Skolehagen ble delt mellom 3 skoler – Huseby, Slemdal og Voksen hadde hvert sitt område med redskapsbod.  En del av skolehagen ble beplantet med frukttrær som vi har glede av ennå.  Det ble også dyrket grønnsaker til bruk på skolekjøkkenet og ulike planter til naturfagundervisningen.

Ingen skole uten fane. Motivet på fanen var overlærer Anders Hasles ide.  Fra sitt kontorvindu så han ofte elgen vandre på jordene.  Maleren Guy Krogh fikk som oppgave å tegne fanen og den ble brodert på silke av Esther Struve.  Mottoet på fanens bakside ”En kjerne av sannhet i en ramme av skjønnhet” er formulert av dr. philos. H.O. Christophersen.  Han skrev også boken ”På byens terskel” til Voksen skoles elever.  Inntekten av denne boken gikk til flytting av Jarbakkstua.  Fanen ble overlevert til skolen i mars 1962.

På 60- og 70-tallet ble det mye utbygging i distriktet.  Det medførte også en del veiomlegging.  I den forbindelse skulle Ankerveien rettes ut og husmannsplassen Jarbakken rives.  

husmannsplassen på skolen

Støtteforeningen med rektor Hasle i spissen startet forhandlinger med Oslo kommune om flytting av stua ned til skolens område.  22. juni 1971 ble stua flyttet ned med trekkmaskiner og bulldoser.  Elevene hadde da i forkant båret 2 taksteiner hver ned til tomta.  Rektor Anders Hasle gjorde en kjempejobb med å samle gamle ting til stua.  Den er nå skolens museum og blir brukt både i undervisning og til møter.


Fra starten av var det 7 år folkeskole.  I 1968 ble ungdomsskolen innført.  Da ble grunnskolen på 9 år (6 år barneskole og 3 år ungdomsskole).  På grunn av plassmangel fortsatte 7. klassene på Voksen skole fram til Hovseter ungdomsskole stod ferdig i 1974.  Med utbyggingen i distriktet og mange flere elever ble det for liten plass på voksen skole.  I skoleåret 73/74 måtte derfor alle tre 7. klassene ha klasserom i kjelleren i blokka på Hovseter.  Fra dette skoleåret ble det også innført lørdagsfri på Voksen skole.  For å avhjelpe elevtilstrømningen ble det også satt opp Moelven-paviljonger til bruk høsten 1982.

I 1997 ble et nytt historisk år for Voksen skole.  6-åringene begynte på skolen og vi ble en 1-7 skole igjen.  De flyttet inn i helt nye lokaler sammen med 2. klassingene som også startet sin skolegang samtidig. I tillegg denne høsten fikk skolen en helt ny avdeling med spesialklasser, som vi kaller Voksenhagen.

Elevmassen fortsatte å øke og i 2005 ble Bogstad skole tatt i bruk.  Ca. 230 elever ble overflyttet fra Voksen til Bogstad skole. Samtidig mottok Voksen skole elever fra Huseby og nye inntaksgrenser ble innført.

Da skolen var ny var det avsatt plass til tannlege, lege og psykolog.  Det var fast lege hver uke og helsesøster hver dag.  Tannlegen hadde kontortid hver dag.  Logoped og psykolog var til stede en dag i uken.

Ettersom trafikken økte kom skolepatruljen i 1962.  Mesteparten av tiden har vi hatt en aktiv skolepatrulje.  Lederen av skolepatruljen har gjennom årene vært en av lærerne.  Vi var den 52. skolepatrulje i Oslo skolen

Jubileumsveggen

jubileumsveggen

Kort historikk I

1958: Storskolebygget ferdig til skolestart

1959: Sentralbygget med spesialrom, lærerværelset, kontorer, matsal og gymsal ferdig.

1960: Hele skoleanlegget ferdig.Skolen ble overlevert til elever, lærere og foreldre 17. desember. 

1962: Maleren Guy Krogh fikk i oppgave å tegne fanen og den ble brodert på silke.

1968: Ungdomsskolen innført. (6 år barneskole og 3 år ungd.skole). 

1971: Jarbakk-stua flyttet til skolen med trekkmaskiner og bulldoser.

Kort historikk II

1974: Voksen skole 1 – 6. trinn. (7.klassene hadde tilda vært på skolen pga.plassmangel på ungd.skolen)

1982: Moelven-paviljonger i bruk f.o.m skolestart.

1997: Nybygg for både 6-åringene og 7. åringene som startet i 1. klasse. Oppstart spesialklasser.

2005: Ca 230 elever ble overflyttet til Bogstad skole. Elever fra Huseby til Voksen, og nye inntaksgrenser

2016: Nybygg skal stå ferdig og brakkene fra 1982 rives.