Velkommen til et nytt skoleår!

skolestart

Første skoledag for elevene etter ferien er mandag 17.august. Alle elevene på 2.-7.trinn skal møte opp på skolen kl 08.30 og stille opp på klassenes oppstillingsplasser.  Vi vil være mange voksne ute som viser vei hvis elever er usikre. Det vil være vanlig skoledag denne dagen.

Nye førsteklassinger møter i lille skolegård kl. 09.30. Der blir alle ønsket velkommen av rektor, ledelsen og lærerne. Elevene går deretter sammen med kontaktlæreren til klasserommet sitt. Foreldrene inviteres klassevis til kaffe/te med litt informasjon om skole og AKS i Bessa og gymsalen. Der er dere velkomne til å stille spørsmål. Skoledagen avsluttes for elevene kl. 12.30.

Det er trygt for barn å gå på skolen og AKS. Skolene forholder seg til enhver tid til informasjon fra nasjonale myndigheter når det gjelder planlegging av skolestart ut fra koronasituasjonen. Fra høsten skal skolene planlegge for å følge gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven. For mer info, les mer om nivåinndeling av smitteverntiltakene: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Elever som er avhengig av skoleskyss, må få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen. I praksis betyr dette at retten til skoleskyss skal gå foran avstandskravet som er beskrevet i smittevernveilederen for kollektivtrafikk. Elever som er i risikogrupper, eller som har nær familie i risikogrupper, skal få tilbud om opplæring hjemme. Elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning eller særskilt språkopplæring skal få det tilbudet som følger av vedtaket. Dette gjelder også elever som gjør skolearbeidet sitt hjemme fordi eleven er i risikogruppen. Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, må skolene være forberedt på å endre tilbake til rødt nivå.

AKS åpnet mandag 3. august. Vi har stor aktivitet ute, men vi vil også være noe inne. Det vil være desinfeksjonsstasjoner for alle trinn. Alle barn og voksne vasker hendene når de kommer inn i skolebygget, etter toalettbesøk og før de spiser. Vi viderefører gode håndvask- og desinfeksjonsrutiner for utstyr og materiell fra før sommeren, da smittevernnivået er det samme, nemlig "gult". De vil ha trinnvise opplegg det meste av tiden.

Vi skal sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern.

- Ingen skal møte på skolen eller AKS hvis de er syke.

- Vask hender før dere kommer på skolen.

- God håndhygiene og renhold er viktig på skolen. Barn og voksne unngår håndhilsning og klemming.
- Vi unngår trengsel og store samlinger.

- Hvert trinn er å betrakte som en kohort, eller en gruppe. Det betyr i praksis at vi ikke kommer til å blande trinn.

På PLUSS opprettholdes kohortene som før ferien, med bruk av ulike innganger for klassene, fordeling av rom, toaletter etc. Vi følger de gode rutinene vi hadde før ferien.

Vi minner om at AKS Voksen skole har planleggingsdag mandag 10.august sammen med resten av skolen. AKS vil derfor være stengt denne dagen.


Mvh Camilla Torsæter